so logo new

logoSi

  КАРИЕРИ И СТАЖОВЕ

  Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община, второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
  Инспекторатът осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община на територията на Столична община и е на негово пряко подчинение. Инспекторатът осъществява контрол по спазването на нормативните и под нормативните актове както и договорите, по които страна е Столична община, когато такива функции са му възложени от Кмета на Столична община.
  За осъществяване на основната цел, а именно контрол по прилагането на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация от физически и юридически лица, Столичен инспекторат съставя актове за установяване на административни нарушения, издава наказателни постановления и извършва проверки от различно естество, включително и проверки за изпълнение на служебните задължения на служителите.
  Инспекторатът е организиран структурно на две нива – двадесет и четири районни инспекторати и централна администрация. Централната администрация е структурирана по отдели и сектори.
  Столичен инспекторат към Столична община обявява подбор за свободните работни места за лица, както на интернет страницата така и в териториалните поделения на Агенцията по заетостта, за работещи по трудово правоотношение, като публикува обява с информация за длъжността и списък с документите за кандидатсване.

  Подбор на кандидати за заемане на длъжността старши инспектор в районен инспекторат Изгрев - 2 работни места
  Описание на длъжността:
  • Контролира изпълнението на договорите на фирмите- оператори и спазването на нормативните актове, отнасяща се до дейността на Столичен инспекторат на територията, за която отговаря. При констатиране на нарушения предприема своевременно необходимите законови действия. Осъществява контролна дейност спрямо физически и юридически лица в съответствие с функциите и задачите, определени с Правилника за организация и дейността на Столичен инспекторат към Столична община.
  • Изготвя необходимите документи за резултатите от извършените проверки- констативни протоколи, актове за установяване на административни нарушения и други документи.
  • Изготвя доклади, становища, отговори и др. документи, свързани с възложени задачи.
  Изисквания за заемане на длъжността:
  • завършено висше образование;
  • образователно-квалификационна степен „бакалавър“; ако дипломата е издадена от висше учебно заведение в чужбина, тя трябва да е призната в РБ;
  • професионален опит- минимум 1 година;
  Допълнителни изисквания за длъжността са:
  • познаване на нормативните наредби, по които работи Столичен инспекторат;
  • добри умения за работа с компютър- MS Office;
  • умения за работа в екип и с граждани;
  • спазване на работната дисциплина;
  • планиране и организация на работния процес;
  • лоялност и дискретност към институцията.
  Предимство е притежаването на валидно свидетелство за управление на МПС /активен водач на моторно превозно средство/.

  Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор, като се работи по график при сумирано изчисляване на работното време, съгласно Кодекса на труда.

  Основна месечна заплата в размер от 950 лв.- 1150 лв.  УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА

  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПОДБОР

  ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ НА АВТОБИОГРАФИЯ

  ОБЯВА


  Стажове в Столичен инспекторат към Столична община

  В Столичен инспекторат към Столична община се провеждат стажове за български студенти, обучаващи се в университети в България и в чужбина. Стажовете могат да се извършват, както на място в Столичен инспекторат, така и виртуално с помощта на информационните технологии.

  Професионалните направления са съобразени с дейността на Столичен инспекторат- „Екология“, „Ветеринарна медицина“, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Право“, „Администрация и управление“ и др. в зависимост от актуалната необходимост и възможност за приемането на стажанти.

  За актуална информация за предлагани стажантски позиции, моля следете портала на Министерски съвет – http://staj.government.bg.