logoSO

logoSi

  Столичен инспекторат осъществява контрол по спазване от страна на всички юридически и физически лица на територията на Столична община на нормативните актове на Столичен общински съвет, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е Столична община, когато такива функции са му възложени от Кмета на Столична община или от Столичен общински съвет.

  Инспекторатът осъществява текущ, превантивен и последващ контрол, дава писмени предписания и следи за изпълнението им. Административно-наказателната дейност се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

  Инспекторатът е организиран структурно на две нива – двадесет и четири районни инспектората и специализирано експертно ниво с централна администрация. Експертното ниво е структурирано по специализирани отдели и сектори в обхвата на компетенциите на Инспектората.

  Адрес: гр. София, ул. Париж 5

  факс: +3592 9377221

  e-mail: inspectorat@inspectorat-so.org

  Оперативен център (24/7): +3592 9875555

  Работно време:

  09:00 - 17:30 - всеки работен ден

  СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ 2019 | Дизайн и разработка: Comtechsys